Во срцето на пространиот и плоден Лесковачки слив, долг 50 километри и широк 45 километри, се наоѓа градот Лесковац, кој е важен транзитен центар што го поврзува југот на Европа (Грција), преку Белград до северозападниот дел на Европа, преку Приштина. до Јадранското Море и преку Софија и Црното Море до Евроазискиот коридор.

Во близина на градот Лесковац минува реката Јужна Морава, а најголеми притоки и најважни водотеци се: Ветерница, Јабланица, Власина, Пуста Река, Рупска Река. Лесковац е опкружен и со три вештачки езера: Брестовачко, Барје (акумулација за водоснабдување на градот) и Власинско езеро. Според пописот од 2011 година, во 144 населени места и во самиот град живеат 144.206 жители, а по градот Ниш, градот Лесковац е најголем на југот на Србија.

Просечната годишна температура е 11,3 степени Целзиусови. Околу Лесковачкиот слив се планините Радан (1409 m), планината Гољак и Пасјача на запад, Кукавица и Чемерник (1638 m) на југ и Бабичка Гора (1098 m), Селичевица (903 m) и планината Сува на исток. . На север се граничи со Нишкиот слив, а на југ преку Грделичката Клисура се граничи со Врањско-Бујановачкиот слив. Вкупната должина на автопатот (Е-75), кој ги поврзува западниот и северниот дел на Европа со југот на Европа и Блискиот Исток, на територијата на градот е околу 50 километри, со пет клучки („Брестовац“, „ Печењевце“, „Власотинце“, „Грделица“ и „Предејане“).

Најкратката врска со Пирот и Бугарија од исток и Приштина и Јадранското Море од запад ја остварува Лесковац преку ИБ државен пат бр. 39, Ќеновац – Лесковац – јамна делница Власотина, долга 17 км. Лесковац е 45 км од Ниш, 280 км од Белград, 161 км од Софија, 166 км од Скопје и 804 км од Атина. Висината на Лесковачкиот слив се движи од 210 до 240 m. Врамена е со планини: Бабичка гора (1095м), Селичевица (903м) и Крушевица (913м), зад која е Сува планина (1810м), на исток; планините Радан (1409м) и Пасјача, на запад; Чемерник (1638м) и Кукавица (1442м), на југ.

Населеното место Лесковац се надоврзува на ридот Хисар (падината на планинскиот масив Гољак), една од планинските падини што најдлабоко навлегла во сливот. Климата на градот е умерено-континентална. Се карактеризира со екстремно или умерено топли лета и умерено студени зими, како и два преодни периоди, пролет и есен. Просечната годишна температура на воздухот е 11,6°C, најстуден месец е јануари со просечна температура од 2°C, најтопол е јули со просечна дневна температура од 22°C. Просечните врнежи за Лесковац се 630 mm, Грделица 795 mm, Предејане 811 mm, Црковница 744 mm, Вучје 764 mm и Кукавица 934 mm. Во просек 160 дена во годината нема ветер, а доминантни се западните и северните ветрови. Територијата на градот припаѓа на средноевропската временска зона, со вообичаено летно и зимско временско поместување.

Лесковац е директно вклучен во интегралниот систем на железнички сообраќај. Територијата на градот ја минува главната едношина електрифицирана железничка линија Белград – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државната граница, која е дел од Трансевропскиот Коридор 10 и го претставува столбот на железничката мрежа на Република Србија. Преку железничката станица „Лесковац“ се поврзуваат со пругата до градот Лесковац и 4 општини – Црна Трава, Лебане, Медвеѓа и Бојник.

Воздушниот сообраќај е застапен во форма на спортскиот аеродром во Лесковац, со скромни услови за работа, а користењето на услугите на воздушниот сообраќај се одвива главно преку аеродромите во Ниш и Белград. Лесковац и неговата околина се многу богати со културно-историски знаменитости. Најпознати сведоци на историјата на овие простори се Хисар, Скобаљиќ Град, потоа куќата на Шоп Ѓокиќ и куќата на Бора Димитријевиќ Пиксла, Споменикот на слободата, споменикот на Непознатиот херој и Меморијалниот парк.

Црквите и манастирите заземаат значајно место во животот на жителите на Лесковачко. Лесковац и неговата околина имаат значителен сместувачки капацитет во хотели, мотели, хостели, вили и куќи за гости. Оваа област е надалеку позната и по својата гастрономска традиција, негувана од значителен број ресторани и кафулиња. Големиот број на водотеци и планинската средина на Лесковац даваат значителни можности за екскурзиски и бањски туризам.

Најпознато место за излет е Пашина чешма во непосредна близина на Лесковац, додека најпозната екскурзиска планина е Кукавица, која се наоѓа јужно од градот. Лесковац е домаќин и организатор на бројни настани кои привлекуваат голем број посетители од сите страни
нашата земја и странство. Најпознати настани се Ростилијадата, Карневалот и Лесковачкото лето. Поради развиената речна мрежа и зачувување на живеалиштата, Лесковац е атрактивна дестинација за љубителите на ловечкиот и риболовниот туризам, но и за набљудувачите на птици. Во градската средина има шест организирани ловишта, четири риболовни реки, три рибарски езера и неколку живеалишта за птици. Петоречје е едно од имињата на Лесковачкиот басен, што укажува на развој на мрежата на водотеци. Најголемата река и основата на речната мрежа е Јужна Морава.

Поголеми реки се Ветерница, Јабланица, Пуста Река, Вучјанка, Власина. На овие реки се формирани и вештачки акумулации Брестовачко, Власинско и Барје езеро. Реките и езерата од Лесковачкиот регион се многу интересни дестинации за сите љубители на рекреативниот туризам, планинари и љубители на природата. Институционалната поддршка за развој и промоција на туризмот во градот Лесковац првенствено се рефлектира во ангажманот и активностите на Туристичката организација на Лесковац, но и Центарот за развој на окрузите Јабланица и Пчињ.

Со цел да се соберат и обработат податоци, да се проценат и идентификуваат клучните туристички потенцијали во градот Лесковац, извршена е анализа на постоечките стратешки и акциски планови и просторно планска документација, студии, водичи и промотивен материјал.- Детално се анализираа документите: Просторен план на градот Лесковац, детални регулациски планови, програма за развој на туризмот на градот Лесковац со акционен план за периодот 2020-2025 година, план за развој на туризмот на областите Јабланица и Пчињ и стратегија за одржлив развој на градот на Лесковац за периодот 2010-2019 година.

Критериумите за избор на локалитетот се рефлектираа во атрактивноста на локацијата, развиеноста на сообраќајната инфраструктура и пристапноста на локалитетот, развојот на туристичките производи и услуги, достапноста и близината на други значајни туристички ресурси и постоењето на важни актери за натамошен развој на туристичкиот потенцијал. По извршената анализа беа наведени повеќе од 20 локалитети и значајни туристички потенцијали на градот Лесковац, од кои 15 беа издвоени и ќе бидат поблиску и подетално претставени.