Крива Река е најдолгата река во овој регион, долга е 75 км и е најголемата притока на Пчиња по површина на сливот (1.002 км2). Потекнува од Осоговските планини, северно од Царево Врх, на надморска височина од 1.932 метри, а тече во Пчиња кај селото Клечовце, на надморска височина од 294 метри.

Од изворот до вливот на Киселичка Река, на 18 километри од изворот, Кривата Река најпрвин тече северно и северозападно, а потоа нагло го менува правецот и продолжува да тече југозападно.

Во центарот на Крива Паланка, Крива Река ја прима својата најголема притока Дурачка Река.

Котлината на Криве Река е композитна, со модифицирани неколку делови од клисурата. Зидиловско – Паланечка, Псачка, Маркова, Вакуфска Клисура со ерозивни продолжетоци: Уземско, Трновечко, Средоречко и долини: Славишкака и Кумановска. Жидиловската клисура на Крива Река се протега на 11 километри, помеѓу селата Узем и Крива Паланка.

Оваа клисура е длабока 200-300 метри и не е многу стрмна. Претежно е под шумска вегетација, но на некои места има и камени излети со различни форми, големини и интересен изглед. Низ Жидиловска Клисура минува Коридорот 8 кој е можност туристите да застанат за одмор, набљудување, фотографирање, планинарење итн.