Крива Паланка е општина во Република Северна Македонија, во североисточниот дел на државата, во подножјето на Осоговските Планини. Крива Паланка е седиште на истоимената општина Крива Паланка.

Градот е оддалечен 60 км од Куманово, а 100 км од Скопје. Во општината живеат повеќе од 20 илјади жители. Крива Паланка се наоѓа во близина на граничниот премин со Бугарија „Деве Баир“.

Крива Паланка се наоѓа во историската област Славиште. Населбата се наоѓа во тесната долина на Криве Река, а северно од градот се издигнуваат планините Герман и Билина, а на југ се издигаат планините Осоговијата.

Крива Паланка е основана во 1634 година од Бајрам Паша, везирот на султанот Мурат I. Во својот патопис од 1661 година, Евлија Челебија ја опишува Крива Паланка како град со околу 800 домаќинства.

Во 1689 година избувнало Карпошовото востание во североисточниот дел на Северна Македонија, а како центар на востанието, градот бил слободен неколку месеци. И покрај страшните последици, Карпошовото востание имаше големо влијание врз понатамошното револуционерно движење во Македонија.

Населението од овој крај активно учествувало во Илинденското востание кое започнало на 2 август 1903 година, но поради големата концентрација на турските сили, востаничкото движење било ограничено.

По ослободувањето од Турците во 1912 година, овој дел од Република Северна Македонија бил под српска власт до 1915 година, потоа под бугарска власт до 1918 година. Во 1918 година, Македонија и Крива Паланка станале дел од Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Во периодот меѓу двете светски војни, поради лошите економски и социјални услови, дојде до масовна миграција на населението, пред се во САД и Јужна Америка.

Во тој период Крива Паланка ги добива првите доктори на науки, браќата Борис и Димитра Арсова, кои докторирале на Сорбона.

Во текот на Втората светска војна населението од овие простори активно учествува во борбата против фашизмот, а по ослободувањето (08.10.1994) и создавањето на македонската држава во рамките на Југославија, започнува нов период на развој на Крива Паланка. Изградени се голем број културни установи, здравствени установи, образовни установи, фабрики и рудници.

Општина Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено студени зими, умерено топли лета, свежа пролет и релативно топла есен, поради влијанието на Егејското Море. Високите делови на Осогово се под влијание на степската клима.

Осогово е богато со извори, потоци и реки, поради неговата релативно висока надморска височина и геолошкиот состав на почвата. Овој регион се карактеризира со бројни плитки реки и мали сливови, а најпознати се Крива Река и Дурачка Река. Крива Река се влева во нејзината најголема притока Дурачка Река, во центарот на кривата Паланка. Дурачка река се состои од три реки: Станечка, Козја и Дурачка. На територијата на општина Крива Паланка се изградени две акумулации, акумулацијата Базјачко Брдо со 14.100 m3 вода и акумулацијата Влашки колиби со 6.200 m3 вода.

Шумите се едни од најзначајните природни ресурси на општина Крива Паланка. Шумите сочинуваат 36,47% од вкупната површина на општината. Под шума има 17.527 хектари. Најзастапена е буковата шума која се простира на надморска височина од 700 до 1200 метри. Во однос на сопственоста на земјиштето, околу 60% од шумите се во државна сопственост, а 40% во приватна сопственост. Со државните шуми стопанисува ЈП „Македонске шуме“. Животинскиот фонд на Осогово главно го сочинуваат: волк, лисица, зајак, елен, дива свиња, еж, желка, поретко: јазовец и видра. Меѓу птиците има многу остриги, славејчиња, врапчиња, кукавици, бувови, врани, а на повисоките врвови соколи и орли.

Флората на Осогово е богата и разновидна. големите висински разлики доведоа до формирање на четири вегетациски зони: зона на ниски планински пасишта, зона со дабова шума, зона со букова шума и зона со висока трева. Од вкупната површина на општината, 31% од земјиштето е обработливо земјиште и постојат големи природни предуслови и потенцијали за инвестирање во земјоделското производство. Осоговскиот планински масив е едно од најважните рударски области во Република Северна Македонија. На подрачјето на општина Крива Паланка има повеќе рудни наоѓалишта на метали (олово, цинк, антимон, бакар, сребро, злато и др.) како и неметали (бентонит глина, туфови, кварц, дијатомеј земја, итн.).